Linkovi

Preduzetništvo je kljuè za suzbijanje siromaštva - 2004-03-02


Da se slièan predlog pojavio pre samo nekoliko godina, najverovatnije bi bio ismejan u svetskoj organizaciji. Meðutim, u izveštaju koji je objavljen u ponedeljak, u sedištu UN, konstatuje se da glavna odgovornost za postizanje rasta i razvoja leži na zemljama u razvoju. Autori izveštaja, meðunarodno priznati lideri u domenu biznisa, ekonomskog razvoja i državne uprave – iz razvijenih kao i zemalja u razvoju, stali su na stanovište da su države u kojima vlada siromaštvo, skoro uvek, postale žrtve svoje loše politike. Èlanovi komisije - na èijem èelu se nalaze kanadski premijer Pol Martin i Ernesto Zediljo, bivši predsednik Meksika – ukazuju da iskorenjivanje siromaštva zavisi od politièkih reformi, koje za uzvrat treba da stvore pogodno tlo za poslovanje. Na sveèanosti, prilikom objavljivanja izveštaja, kanadski premijer Martin naglasio je da su potrebna nova rešenja u borbi protiv siromaštva jer, uprkos èinjenici da je tokom proteklih 50 godina naèinjen znaèajan napredak, još uvek oko jedne petine svetskog stanovništva živi sa manje od 1 dolara dnevno.

“Struènjaci za razvoj veæ dugo vremena nisu bili u stanju da sagledaju, ili su namerno umanjivali znaèaj, lokalnog preduzetništva kao oblika ekonomskog rasta, izvora zapošljavanja, kao i napretka u kvalitetu života u velikom broju zemalja.”

Bivši predsednik Meksika, Ernesto Zediljo, ekonomista po struci, a sada direktor Centra za globalizaciju pri univerzitetu Jeil, ukazuje da neæe biti napretka u eliminaciji siromaštva, ako preduzetništvo ne bude u moguænosti da se razvija, èak i u situacijama kada su prisutni svi ostali neophodni preduslovi za ekonomski rast.

“U velikom broju zemalja u razvoju, privatni sektor ne uspeva da postigne svoj puni potencijal, zbog toga što vlasništvo nije na pravi naèin zaštiæeno, dok je zakonska regulativa preterana i nekvalitetna.”

Zakljuèci komisije sigurno æe izazvati kontroverzu. Oni su, odmah, izazvali veliki broj novinarskih pitanja, pošto se veæina izveštaèa nije slagala sa iznetim zakljuècima. Meðutim, generalni sekretar UN, Kofi Anan, koji je sedeo izmeðu dvojice predsedavajuæih tokom brifinga za novinare, u potpunosti je podržao stavove komisije. Tokom kratkog obraæanja, gospodin Anan se zahvalio èlanovima komisije zato što su izašli za konkretnim predlozima za eliminaciju siromaštva u zemljama u razvoju. Administrator programa za razvoj UN, Mark Malok Braun, koji je bio i pokretaèka snaga tokom rada komisije, ukazao je da su ovakvi zakljuèci dokaz uticaja koji generalni sekretar ima na ideološke postavke svetske organizacije. Panel je zakljuèio da, uprkos tome što ne postoji jedinstveno rešenje za sve siromašne zemlje, glavna odgovornost za eliminaciju siromaštva leži na lokalnim vlastima. Èlanovi komisije, na takav naèin, kao da predlažu izmenu ekonomske filozofije svetske organizacije. U zakljuècima, ko-predsedavajuæi Ernesto Zediljo ukazao je da je poruka jasna i da bi trebala da bude uverljiva: zemlje koje nemaju jak privatni sektor imaæe problema sa siromaštvom. Iz tih razloga, ogranièenja privatnom preduzetništvu moraju biti uklonjena.

XS
SM
MD
LG