Linkovi

Poseta Sadamu Huseinu - 2004-02-14


Meðunarodni komitet Crvenog Krsta saopštio je da su koalicione snage u Iraku dale “zeleno svetlo” za posetu bivšem iraèkom lideru, Sadamu Huseinu. Novinarka Glasa Amerike, Lisa Šlajn izveštava iz Ženeve da se upravo radi na utvrðivanju detalja te posete. Portparol Crvenog Krsta, Florijan Vestfal, potvrdio je da æe predstavnici meðunarodnog komiteta Crvenog Krsta posetiti uhvaæenog iraèkog voðu, u skaldu sa meðunarodnim pravom, kojim se reguliše status ratnih zarobljenika. On je dodao da su u toku pregovori o naèinu i mestu gde æe se te posete obaviti.

“Mi se, naravno, nadamo da æe do toga doæi što je pre moguæe. Tehnièka pitanja su posveæena tome da predstavnici Komiteta mogu da na pravi naèin obave kontrolu uslova u kojima se nalazi zarobljenik. Komitet ima odreðene procedure koje moraju biti ispoštovane tokom takvih poseta – bez obzira ko su zarobljenici.”

Sadam Husein je, 13. decembra, uhvaæen u podzemnom skloništu, na jednom usamljenom poljoprivrednom gazdinstvu, u blizini gradiæa Al Dur u severnom Iraku, a Amerikanci su mu priznali status ratnog zarobljenika. Taj status garantuje da æe prema njemu biti primenjen standardni, minimalni, tretman u skladu sa pravilima ratovanja. Gospodin Vestfal je ukazao da æe posetu, kada do nje doðe, sporovesti radnici Meðunarodnog komiteta Crvenog Krsta i da æe ona biti obavljena bez prisustva predstavnika koalicionih snaga. On je dodao da æe u delegaciji najverovatnije biti lekar ili bar medicinski tehnièar, kako bi se osiguralo da je ispoštovan minimum uslova predviðenih statusom ratnog zarobljenika.

“Hrana, smeštaj, pristup èistom vazduhu, medicinska briga. Druga stvar je što treba da se taèno utvrdi kakav je odnos izmeðu zarobljenika, zatvorenika i stražara. Ono na šta æe se takoðe obratiti pažnja je moguænost da doðe do razmene poruka sa èlanovima porodice, odnosno poruka preko Crvenog Krsta koje sadrže iskljuèivo liène vesti.”

U sluèaju da Meðunarodni komitet Crvenog Krsta utvrdi da uslovi pod kojima se Sadam Husein nalazi nisu u skladu sa meðunarodnim praviulima, gospodin Vestfal ukazuje da æe predstavnici Komiteta te probleme razmotriti sa koalicionim vlastima, u privatnoj komunikaciji, kako se ne bi povredila neutralsnot Crvenog Krsta. On je napomenuo da su se predstavnici Crvenog Krsta veæ susreli sa skoro svim visokim iraèkim funkcionerima, koje su zarobile koalicione snage. Pored toga, naglasio je da su predstavnici Crvenog Krsta posetili i na hiljade drugih zarobljenih Iraèana, kao i da su dogovorili repatrijaciju stranaca koji su zarobljeni u Iraku, pa naknadno osloboðeni.

XS
SM
MD
LG