Linkovi

Henders: U Srbiji nema konsenzusa o buduænosti - 2004-02-11


“Slièan razvoj dogaðaja viðen je i u drugim zemljama u tranziciji. Pre nekoliko godina u Slovaèkoj je, takoðe, uprkos preovlaðujuæim pro-demokratskim snagama, pobedila stranka Vladimira Meæijara. No, ne treba izgubiti iz vida da su u Srbiji veæinu glasova dobile demokratske opcije“.

“Šta spreèava konsolidaciju demokratskih snaga u Srbiji?”

“U Srbiji nije ostvaren dovoljno jak politièki konzensus kakav recimo, postoji u Hrvatskoj, u kojoj se HDZ - stranka predsednika Tuðmana -- sada okreæe Vašingtonu, NATO-u, Evropskoj Uniji i izražava zainteresovanost za jaèu integraciju sa Zapadom. U Srbiji, verovatno iz razumljivih razloga, odnosno zbog ne tako davnog rata sa NATO-om, ne postoji politièki konzensus o daljem pravcu zemlje. Politika je fragmentirana i nije jasno kojim putem Srbija treba da nastavi, i od koga treba da oèekuje pomoæ. Èak ni meðu politièarima koji pregovaraju o formiranju vlade ne postoji saglasnost niti jasnoæa o tome kuda se želi, dok je prisutna neizvesnost oko toga da li Srbija treba uopšte da saraðuje sa Zapadom.”

Može li Zapad da utièe na to?

“Sjedinjene Države polažu nadu da æe putem procesa certifikacije od koje zavisi dalja finansijska podrška Srbiji, moæi da utièe na politièku konsolidaciju. Nova odluka o certifikaciji dospeva u martu. Tada æe se utvrðivati da li je Srbija ispunila svoje obaveze prema Hagu, da li sprovodi potrebne reforme. Drugim reèima, biæe razmotreno vredi li davati amerièku finansijsku pomoæ Srbiji. Na to može uticati i Evropska Unija, posebno putem procesa za stupanje u njeno èlanstvo, kao i NATO preko svog Partnerstva za mir. NATO, u stvari, može na najdirektniji naèin da utièe navezivanje stranaka i struktura za zapadne i evropske institucije ”.

“Da li su Evropljani dovoljno efikasni?”

“Sjedinjene Države èesto vrše pritisak na Evropljane da deluju brže i energiènije. Meðutim, Evropska Unija je vrlo oprezna u svojim potezima. Mi bismo želeli da Evopljani uèine više na ukljuèivanju Srbije u evropske strukture.

U certifikaciji se po prvi put navodi konkretno ime. Traži se hapšenje Ratka Mladiæa. Zbog èega takva promena u uslovima za sertifikaciju?”

“Ne mogu da govorim u ime amerièke vlade, ali lièno smatram da Zapad pre svega traži akciju. Zapadu nisu važna imena stranaka, ni da li su u pitanju bivši socijalisti, sadašnje demokrate ili neko treæi. Ono što je bitno jeste da se sa reèi preðe na dela, da se ostvaruju promene i napredak. Ratko Mladiæ je veæ duži niz godina u begstvu i Zapad smatra da je toga dosta. Verovatno primeæujete da amerièki mediji ne obraæaju pažnju na sadašnje teške politièke pregovore u Srbiji. Meðutim, ukoliko bi Mladiæ bio uhapšen svi bi mediji o tome javili, jer takva bi akcija oznaèila bi da se dogaðaju stvarne promene.”

“Šta Vam govore politièari u Beogradu kada sa njima razgovarate?”

“Oni kažu da sprovoðenje reformi nije gladak veæ neujednaèen proces. Od zapada traže strpljenje i još vremena. Lièno bih se složio da proces tranzicije iziskuje duži period kao što smo videli u zemljama poput Maðarske, Rumunije, Bugarske. Promene se tek mogu sagledati na duži rok od bar deset godina. Èesto se radi o jednom koraku napred i dva koraka nazad, ali na kraju se ipak postiže progres“.

XS
SM
MD
LG