Linkovi

Demokratizacija Medjunarodnog monetarnog fonda - 2004-01-21


Madridski klub je objavio izveštaj u kome se, generalno, Medjunarodnom monetarnom fondu daje pozitivna ocena. U izveštaju se iznosi analiza tri sluèaja -- Brazila i Poljske poèetkom 1990--tih i Južne Koreje, krajem 90-tih - kada je ta institucija pomogla novim demokratijama da prevazidju finansijske teškoæe i ekonomsku stagnaciju. Medjutim, na konferenciji u Centru za strateške i medjunarodne studije, uèesnici su ukazali, kako su neki naveli, na nedostatak demokratske strukture unutar Medjunarodnog monetarnog fonda. Horhe Domingez, sa univerziteta Harvard, rekao je da je neodbranjiva teza da ova institucija od 184 zemlje èlanice ima neformalni aranžman da samo Evropljanin može biti na njenom èelu.

”Nijedan kriterijum ne može da opravda èinjenicu da samo Evropljanin može da bude na èelu MMF-a. To nije upuæeno na raèun sadašnjeg direktora, Nemca Hortsta Kelera, niti bilo kog preðašnjeg direktora. Radi se o tome da i sam MMF ne bi podržao takvu politiku po bilo kom pitanju i u bilo kojoj zemlji u svetu.“

Slièna tradicija postoji i u sestrinskoj instituciji MMF-a, Svetskoj banci, na èijem èelu se nalazi Amerikanac. Obe medjunarodne institucije su osnovane 1944. godine na konferenciji ratnih saveznika u amerièkoj saveznoj državi, Nju Hempširu. Tom Doson, šef za spoljne odnose MMF-a, se slaže se da su promene potrebne. Kao primer on navodi neravnopravan sistem glasanja medju 24 zemlje èlanice upravnog odbora u kojem bogate zemlje imaju nesrazmeran uticaj.

“Pre svega, neverovatno je da je udeo Brazila u MMF-u manji od, recimo, Belgije.., a udeo Koreje manji od Danske. To se ne može opravdati ni sa ekonomske, ni finansijske taèke gledišta. ”

Doson i drugi, medjutim, istièu da je MMF u velikoj meri odustao od tradicionalne politike tajnosti i da postaje sve transparentniji prema zemljama èlanicama. Doson takodje ukazuje da, mada je MMF otvoren za nadzor i kritiku, brojne zemlje u razvoju i dalje odbijaju da objave godišnje izveštaje MMF-a o proceni stanja njihove ekonomije. Suprotno tome, skoro sve razvijenije zemlje stavljaju izveštaje MMF-a na uvid javnosti.

XS
SM
MD
LG