Linkovi

Predsednica vašingtonskog ogranka Kongresa srpskog jedinstva Mira Jovanoviæ, o rezultatima izbora u Srbiji - 2004-01-02


M.J.: Dijaspora i Kongres srpskog jedinstva su veoma pažljivo pratili tok i ishod izbora u Srbiji. Kongres srpskog jedinstva teži i želi da Srbija ima demokratsku vladu. Treba takodje da naglasimo da su ovo bili prvi demokratski izbori posle šezdeset godina u Srbiji. Smatramo da formiranje vlade Srbije može da bude obavljeno na više naèina: može da se stvori manjinska vlada, tako što bi u njoj uèestvovalo nekoliko demokratskih partija, pa do takozavne koncentracione vlade, u kojoj bi bili prisutini predstavnici svih partija. Nadamo se svi u dijaspori da æe taj problem biti rešen veoma brzo i povoljno.

B.M.: Da li postoji realna moguænost da se ustavno i pravno regulišu odnosi izmedju matice i dijaspore na dobrobit obe strane?

M.J.: Svakako. Dijaspora i Kongres srpskog jedinstva smatraju da je prvenstveno važno doneti novi ustav i zakon o dijaspori. Zakonom o dijaspori bi svi Srbi, koji žive van matice mogli da udju u glasaèko telo, znaèi mogli bi da glasaju, a isto tako dijaspora bi trebalo da ima predstavnika u skupštini. Takodje smatramo da treba da dodje do obnavljanja institucije privatnog vlasništva i denacionalizacije i da treba osnovati ministarstvo za dijasporu. To ministarstvo bi trebalo da održava vezu sa srpskim organizacijama u dijaspori da bi se omoguæila što bliža saradnja sa maticom kroz privredni, kulturni i informativni sektor.

B.M.: Da li bi u novi ustav Srbije trebalo ukljuèiti klauzulu kojom se rasejanje definiše kao integralni deo srpske nacije i, kao što ste rekli, da se to reguliše posebnim zakonom, ukljuèujuæi osnivanje ministarstva za dijasporu?

M.J.: Smatramo da je potrebno da se novim ustavom reguliše da Srbi u dijaspori postanu integralani deo srpske nacije i da na taj naèin mogu da doprinesu i utièu na politièku situaciju u Srbiji. U dijaspori postoji izmedju dva i tri miliona Srba i oni bi mogli da kroz organizacije zemalja, i to važne organizacije zemalja kojima pripadaju, ostvare bližu vezu i mnogostranu saradnju izmedju zemalja u kojima žive i Srbije.

B.M.: I na kraju, šta se oèekuje na planu dalje saradnje izmedju Kongresa srpskog jedinstva i uopšte dijaspore i Srbije?

M.J.: Kongres srpskog jedinstva namerava da i dalje podstièe i izgradjuje mostove saradnje i da ti mostovi budu što èvršæi i jaèi. Smatramo da Srbija ne sme da živi u izolaciji, i da isto tako kroz medjunarodne organizacije bude veoma aktivna i saradjuje sa velikim silama, kao što su SAD, Kina, Rusija i Evropska unija. Ali, i to da kroz tu saradnju prvenstveno štiti svoje državne i nacionalne interese.

XS
SM
MD
LG