Linkovi

Postkoitalna kontracepcija bez ljekarskog recepta? - 2003-12-18


Ukoliko federalna agencija za hranu i lijekove (FDA) uvaži mišljenje struènjaka - pilula, u Americi poznata pod nazivom “Plan B” – moæi æe da se kupi i bez ljekarskog recepta.

Savjetnik federalne agencije za hranu i lijekove, dr Alster Vud, sa univerziteta Vanderbilt smatra da je rijeè o “izuzetno pouzdanom lijeku” koji bi – kako kaže – svaka žena trebalo da ima u kuæi. "Neracionalno je govoriti ljudima da kupe aparat za gašenje požara pošto izbije požar”, kaže doktor Vud, obrazlažuæi preporuku savjetodavnog tima, koji je ubjedljivom veæinom glasova odluèio da preporuèi izdavanje kontraceptivnih pilula “Plan B” i bez ljekarskog recepta.

Pilula “Plan B” je ustvari poveæana doza regularnih kotraceptivnih hormona – sa nevjerovatnom efikasnošæu – 72 sata poslije seksulanog odnosa, Plan B sprijeèava trudnoæu u èak 89 odsto sluèajeva. Doktor Pol Blumental sa univerziteta Džons Hopkins objašnjava kako pilula sprijeèava oplodnju:

“Spermatozoidima se skoro potpuno onemoguæava kretanje i s obzirom na to da spermatozoid ima jasno odreðeno vrijeme da stigne do jajne æelije, oplodnja je praktièno nemoguæa», kaže Pol Blumental.

Oni koji podržavaju upootrebu postkoitalne kontracepcije – kao argument za izdavanje pilule Plan B na slobodno – kažu da se na taj naèin može prepoloviti broj od 3 miliona neželjenih trudnoæa i sprijeèiti na stotine hiljada abortusa. Gloria Felt, predsjednica udruženja koje promoviše planiranje porodice, kaže i da ime pilule Plan B ima svoju simboliku – ako plan A propadne.

“Ako se kondom pocijepa, ako kontracepcija iz bilo kog razloga ne djeluje ili ukoliko se radi o silovanju – postkoitalna kontracepcija je jako važna i mora biti dostupna ženama”, kaže Gloria Felt.

Kontroverza u vezi sa korištenjem post-koitalnih kontraceptivnih sredstava, dospjela je na naslovne strane svih vodeæih amerièkih listova, zahvaljujuæi protivnicima abortusa koji smatraju da æe slobodna upotreba pilula, kakva je “Plan B”, negativno uticati na tinejdžere. Vendi Rajt je direktor organizacije “Žene koje brinu o Americi”:

“Mi veæ sada u Sjedinjenim državama imamo epidemiju seksulano prenosivih bolesti. Ne bi trebalo da promovišemo poruke tipa – budite promiskuitetni, samo pazite da ne ostanete u drugom stanju”, kaže Vendi Rajt.

Abortus je u Sjedinjenim državama legalan, ali je problem abortusa vjerovatno mnogo izraženiji nego u bilo kojoj drugoj državi. Dok su na jednoj strani borci za prava i slobode žena, koji smatraju da bi ženama trebalo dopustiti da odluèuju o svom organizmu i životu uopše, na drugoj strani su grupe koje – u ekstremnim sluèajevima - abortus tumaèe kao bezbožnièki èin. Izmeðu ostalog, abortus je jedno od kljuènih pitanja koja odluèuju izbor najviših predstavnika vlasti – pa èak i izbor predsjednika.

Tradicionalno, konzervativno opredjeljeni su protiv abortusa i oni se zalažu za zakonsku zabranu. Oni sa nešto liberalnijim shvatanjem smatraju da bi stavljanje abortusa van zakona znaèilo katastrofu. Za njih æe, zvanièno odobrenje izdavanja pilule “Plan B” bez recepta znaèiti pobjedu.

Federalna agancija za hranu i lijekove nije obavezna da ispoštuje preporuke svojih savjetnika, ali je uobièajeno da ih uvaži, s obzirom na to da je rijeè o mišljenju eksperata i nauènika. A kakva æe odluka biti, znaæe se veæ krajem februara.

XS
SM
MD
LG