Linkovi

UN ne planiraju slanje osoblja u Irak - 2003-12-10


Ukazujuæi na dalje napade na strance, generalni sekretar je izjavio da je još uvek suviše riskantno da medjunarodno osoblje UN-a operiše u Iraku. U izveštaju podnetom Savetu bezbednosti, Anan je rekao da æe osoblje Ujedinjenih nacija koje nadgleda iraèke operacije biti stacionirano na susednom Kipru i u Jordanu. Održavši brifing za novinare, generalni podsekretar Kieran Prendergast sugerisao je da nikakva odluka o ponovnom slanju osoblja neæe biti doneta uskoro. On je istakao da Amerikancima predvodjena koalicija iraèke vlasti, Savet bezbednosti i susedne zemlje moraju da se slože o jasnom mandatu UN-a pre no što budu pružena bilo kakva obeæanja.

”Sada je vreme za preciznost. Što se tièe onih koji traže od Ujedinjenih nacija da se vrate u Irak, ili igraju vitalnu ulogu, razumno je upitati ih “Šta taèno time mislite?“ Angažman u kojim oblastima i na kakvoj osnovi?“

Prendergast je rekao da bi generalni sekretar jedino razmotrio ponovno slanje osoblja UN-a u Irak ukoliko svetskoj organizaciji bude dozvoljeno da igra centralnu ulogu u procesu tranzicije.

”Mora da postoji simetrija izmedju rizika koji treba da prihvatimo i suštine uloge koja se sprovodi. Drugim reèima, što se tièe kozmetièke uloge, prag rizika bi trebalo da bude daleko niži, što se tièe vitalne uloge mislim da bi taj prag mogao da bude viši.“

Prendergast je primetio da izveštaj generalnog sekretara takodje podseæa Amerikancima predvodjene snage na njihovu obavezu da postupaju u skladu sa medjunarodnom pravdom dok pokušavaju da ponovo zavedu red u Iraku.

”U ovome je sadržana poruka da koalicione snage treba da intenziviraju nastojanja kako bi pokazale da poštuju zahteve medjunarodnog humanitarnog prava i instrumente ljudskih prava i on veoma specifièno istièe da se mora voditi raèuna da se izbegnu civilne žrtve.“ U izveštaju generalnog sekretara UN-a se takodje imenuje veteran Ujedinjenih nacija Ros Mauntin, za privremenog specijalnog izaslanika u Iraku. Mauntin æe biti na tom položaju dok ne bude imenovan stalni izaslanik, verovatno iduæeg meseca. Ovaj izveštaj biæe iduæe nedelje podnet Savetu bezbednosti na razmatranje.

XS
SM
MD
LG