Linkovi

Priraštaj svetskog stanovništva manji od oèekivanog - 2003-12-10


Šef odeljenja UN za razvoj populacije, Žosef Èami, ukazujuæi na rezultate studije upozorio je da niko nezna šta æe se dogoditi u buduænosti. Èak i manje promene u trendu radjanja, smrti ili migracije mogu da imaju ogroman uticaaj na veliæinu svetske populacije. Pored toga, planerima i mnogim drugima nije poznato kako æe zemlja da izgleda stotinama godina od sada. Èami i njegovo osoblje razmatraju tri scenarija o tom pitanju - visok, nizak i srednji scenario. Pod visokom varijantom scenarija se predvidja skok populacije na 36 milijardi ljudi, i niske na oko dve milijarde, ukoliko se smanji opšti natalitet svetske populacije. Medjutim, Èami je rekao da je najverovatniji scenario srednje varijante postepenog i postojanog rasta populacije.

“ Te procene su manje u poredjenju sa ranijim. Imamo svetlu stranu ove vesti, a to je da ako predpostavite da æe priraštaj stanovništva bili dva deteta po porodici, za šta se zalaže i predvidja veæina ljudi, svetska populacije æe 2300. godine biti manja od deset milijardi. ”

Èami je ukazao na veoma interesantnu èinjenicu brzog smanjenja evropske populacije. Pre pedeset godina, Evropa je èinila 25 odsto svetskog stanovništva, a danas 12,5. On je rekao da evropski lideri izaržavaju zabirnutost da æe se pad nataliteta evropskih zemalja nastaviti daleko u buduænosti.

“ U mnogim industrijalizovanim zemljama, natalitetom se ne obnavlja postojeæe stanovništvo. Zemlje kao sto su Japan, Itlalija, Rusija, Nemaèka, Francuska i Španija izrazile su zabirnutost zbog niskog nataliteta i posledica tog trenda na pad stanovništva tih zemalja i starenja populacije. ”

Èami je predvideo da æe Kina, gde je broj dece smanjen sa šest na dva u jednoj generaciji, morati da odustane od politike jednog deteta po porodici ili æe se suoèiti sa naglim padom populacije.

“ Ta zemlja veæ odustaje od striktne politike jedno dete po porodici i postaje fleksibilnija. Ako Kina zadrži dosadašnji nivo nataliteta od 1,8 po porodici , stanovništvo te zemlje bi se smanjilo sa današnjih milijardu i tristo miliona stanovnika na oko 400 miliona, odnosno ako bi zadržala nivo nataliteta na 1,8 odsto za narednih 300 godina , broj stanovnika bi se prepolovio. ”

Na drugoj strani medalje imate zemlje kao što su Niger, Jemen i Paksitan u kojima se broj stanovništva poveæava astronomskom brzinom. Veliki broj zemalja sa brzo rastuæom populacijom su Islamske, što je podstaklo neke da predoèe moguænost eksplozije mulimanske populacije. Medjutim, Èami je izrazio uverenje da æe prirodni zakoni ekonomskog prosperiteta delovati kao kontrolni mehanizam.

“ Želim odmah da odbacim tezu da muslimani nemaju veæi natalitet jer su muslimani. Iranski natalitet iznosi dva deteta po porodici, a isti je sluèaj i sa Tunisom. Širom sveta smo svedoci pada nataliteta, recimo u Indonesiji i Maleziji. Iste snage koje operišu u hrišèanskom svetu, prisutne su i kod hindusa, Jevreja i muslimana. ”

Èami je rekao da ova studija ukazuje i na druge interesantne prognoze. Današnja proseèna starost stanovnika naše planete je 26, a 300 godina od sada ce se udvostrèiti na 48. Stanovništvo SAD, koje se poveæalo od 76 miliona 1900. godine na 300 miliona danas, takodje æe nešto opasti. Prema predvidjanju Èamija, SAD æe 2003. godine imati 520 miliona stanovnika.

XS
SM
MD
LG