Linkovi

General Abizaid o bezbednosti u Iraku - 2003-11-18


Iraèani sve više saradjuju sa koalicionim snagama da bi se stabilizovala bezbednosna situacija u njihovoj zemlji. General Džon Abizaid, zapovednik amerièke Centralne komande, kaže da je više od stotinu hiljada Iraèana sada direktno angažovano u policijskim službama, èuvanju granica i formiranju nove iraèke armije. Medju njima je i trideset hiljada u iraèkom Odredu civilne odbrane. “Oni su lokalna milicija i predvidjeno je da se te snage poveæaju na oko 40 hiljada do sredine 2004. godine. Pogranièna policija i granièari sada imaju oko èetiri hiljade pripadnika i poveæaæe se na dvadeset pet hiljada. Tu su i iraèke policijske snage... sa oko šezdeset dve hiljade pripadnika i njihov broj æe porasti na sedamdeset jednu hiljadu. Tu su Snage za zaštitu objekata koje oslobadjaju naše snage razlièitih èuvarskih dužnosti. Njih æe na posletku biti èak pedeset hiljada. Tu je i nova iraèka armija koja se formira i koja trenutno ima jedan bataljon, a kasnije æe se poveæati do trideset pet hiljada vojnika”, objasnio je general Abizaid. Mada se broj Iraèana koji su zaduženi za bezbednost poveæava, postoji mala, ali opasna grupa koja pokušava da osujeti kretanje ka demokratskom Iraku. Meðu onima kojima je cilj da se bore sa koalicionim snagama i Iraèanima su bivši lojalisti Sadama Huseina, kriminalci koje angažuju pripadnici stranke Baas i - kako je general Abizaid rekao - “mala, ali znaèajna i dobro organizovana grupa stranih boraca”.

“Neki od njih dejstvuju u Iraku veæ dugo, mnogi od njih se ubacuju preko raznih granica... Stoga, sve u svemu, broj naoružanih ljudi koji dejstvuju protiv nas ne premašuje pet hiljada... Medjutim, kad shvatite da su organizovani po æelijama, da imaju brutalan i odluèan kadar, da znaju kako da dejstvuju u tajnosti i da su im dostupne velike kolièine novca i municije, razumeæete koliko su opasni”, rekao je amerièki general. Irakom je više od dve decenije vladao surovi diktator. Sadam Husein je sada otišao i neæe se vratiti. Iraèani æe uz pomoæ koalicionih snaga pobediti. ”Za to æe biti potrebno mnogo više teškog vojnog angažovanja“, rekao je general Abizaid, ”ali to može da se postigne i biæe postignuto.“

XS
SM
MD
LG