Linkovi

Muke iraèkog Vladajuæeg saveta - 2003-11-12


Dvadesetpetoèlani iraèki Vladajuæi savet stupio je na dužnost poèetkom jula obeæavši da æe ubrzo da izradi nacrt Ustava i pripremi održavanje demokratskih izbora iduæe godine. Èetiri meseca kasnije, amerièki funkcioneri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog rezultata Vladajuæeg saveta, koji èak nije odluèio ni kako da izabere delegate u odbor za izradu nacrta Ustava. Èlanovi Vladajuæeg saveta su uzvratili da ne mogu ništa brzo da urade, jer sve odluke moraju prvo da se podnesu Amerikancima predvoðenoj upravi u Iraku na odobrenje. Ovomeseèni rotirajuæi predsednik Vladajuæeg saveta, kurdski prvak, Džalal Talabani, nedavno se žalio da se, osim toga, na èlanove tog tela vrši pritisak da brzo donose odluke o pitanjima za koja su neophodni delikatni pregovori. Uprkos tome, Talabanijev sin i predstavnik, Kubad Talabani, rekao je za Glas Amerike, da èlanovi saveta èine sve što mogu da reše taj problem :

” Vladajuæi savet shvata da mora da se reorganizuje da bi efikasnije mogao da donosi odluke. Takoðe shvata da ne raspolaže dovoljnom izvršnom vlašæu, pa èlanovi ozbiljno razmatraju kako da pronaðu mehanizam kojim bi dobili veæu izvršnu moæ. “

Koalicioni funkcioneri nagoveštavaju da to možda neæe biti dovoljno. Suoèeni sa porastom nasilja i kritikama amerièke okupacione uloge u Iraku, funkcioneri su poèeli da tragaju za naèinima kako da ubrzaju nastojanja za uspostavljanje nove iraèke vlade, i što pre joj predaju vlast. Jedna od predloženih ideja sledi model upotrebljen u Avganistanu, sa osnivanjem prelazne vlada sa širim ovlašæenjima što bi omoguæilo Amerikancima predvoðenoj upravi da ubrzo posle toga smanji sopstvenu ulogu. Prelazna vlada bi upravljala zemljom dok se ne usvoji novi Ustav i ne održe izbori. Èlan Vladajuæeg saveta, Adnan Paèeèi, izjavio je da on mnoge njegove kolege podržavaju tu ideju. Dodao je da bi se uspostavljanjem prelazne vlade dalo iraèkim prvacima više vremena za izradu nacrta Ustava :

” Da bi se doneo odgovarajuæi Ustav, moraju se doneti mnoge odluke. Kao prvo, treba vam saglasnost naroda. Morate da odluèite o izbornom sistemu. Morate da reorganizujete sudski sistem da bi mogao da odluèuje o moguæim žalbama koje bi se ticale glasanja. Za sve to je potrebno vreme. A mi nismo spremni toliko dugo da èekamo. “

Koalicioni funkcioneri nisu saopštili da li je doneta neka odluka o izmeni tekuæe strukture Vladajuæeg saveta. Ali, politièki analitièari kažu da je malo verovatno da æe Bušova administracija da raspusti Vladajuæi savet, jer bi i za to rešenje bilo potrebno dosta vremena.

XS
SM
MD
LG