Linkovi

Èuli ste za GPS, ali šta je IPS? - 2003-11-04


U ovoj rubrici èesto smo pominjali satelitski sistem za orijentaciju u prostoru, poznat po skraæenici GPS. Jedan od uslova za njegovo funkcionisanje jeste da se nalazite na otvorenom prostoru, gde sateliti mogu da vas vide svojim antenama. Za pronalaženje položaja u zatvorenom prostoru sve èešæe se koristi takozvani Indoor Positioning System, ili skraæeno IPS. Zasnovan na sve popularnijoj Wi-Fi tehnologiji, koja služi za bežièno povezivanje kompjutera sa internetom, ovaj sistem omoguæava precizno odredjivanje položaja minijaturnih predajnika koje možete da nosite u džepu ili da zakaèite za neki predmet. Ustanove koje su prve prihvatile IPS su bolnice, jer u njima je èesto od kritiène važnosti pronaæi odredjenu osobu, neki aparat ili pacijenta koji je otišao u šetnju. Nekoliko bolnica u Sjedinjenim Državama testira ovakve uredjaje. Predajnici emituju signale koje primaju prijemnici ugradjeni u tavanicu i povezani sa centralnim kompjuterom. Odredjeno osoblje ima uvek pri sebi džepne kompjutere, takodje sa bežiènom vezom, preko kojih je moguæe poslati upit ka centralnom kompjuteru gde se odredjeni predajnik nalazi. Sliène uredjaje koriste i firme sa ogromnim skladištima, na primer robe široke potrošnje. Èak i neke samoposluge eksperimentišu sa bežiènim uredjajima ugradjenim u žièana kolica koja koriste potrošaèi. Preko njih, mušterije ne samo što mogu da pronadju na kojoj policije je odredjen artikal, veæ i da saznaju njegovu cenu i druge podatke.

XS
SM
MD
LG