Linkovi

Nove analize podložnosti infarktu - 2003-11-04


Istraživaèi Klivlendske klinike u Klivlendu, u Ohaju, razvili su analizu. Njome se meri kolièina enzima mijelo - peroksidaza u belim krvnim zrncima. Ta belanèevina se nalazi u masnoæama koje se talože u arterijama lica koja iznenadno umru od infarkta.

Rezultate istraživanja, nauènici su objavili u specijalizovanom èasopisu ” Nju Ingland džernal od medicine. “ Prošle godine, nekoliko meseci nauènici su ispitivali šest stotina lica, koja su prebaèena u Hitnu pomoæ sa bolovima u grudima, koji su se pojavili u manje od dvadeset i èetiri sata.

Istraživaèi su utvrdili povezanost nivoa mijelo - peroksidaze i verovatnoæe da æe to lice pogoditi infartkt u okviru šest meseci. Takoðe su utvrdili da nivo mijelo - peroksidaze u devedeset i pet odsto sluèajeva, taèno ukazuje na opasnost od infarkta. Istraživaèi su veæ znali da mijelo - peroksidaza igra ulogu u oèvršæivanju arterija, ali su ukazali da prouèavanje predstavlja dokaz o opasnostima od zapaljenja zidova arterija, zbog kojeg se oslobaðaju parèiæi masnoæe koja se prilepljuje za zidove krvnih sudova. Ta osloboðena masnoæa može da spreèi dovod krvi u srce i mozak. Nivo mijelo - peroksidaze ukazuju na obim zapaljenja arterija.

Mijelo - peroksidaza je samo jedna od brojnih supstvanci koje se prouèavaju radi utvrðivanja verovatnoæe pojave infarkta. U istom èasopisu, nemaèki istraživaèi su izvestili o još jednom enzimu : gluta - tion peroksidazi.

Oni su merili nivo tog molekula u crvenim krvnim zrncima kod lica za koja se smatralo da boluju od zapušenja koronarne arterije. Pet godina, nemaèki nauènici su prouèavali više od šest stotina lica. Prema rezultatima prouèavanja, nizak nivo molekula predstavlja znak predstojeæeg infarkta.

Nova ispitivanja krvi bi doprinela da lekari lakše odluèe šta da rade sa pacijentima sa bolovima u grudima. Pravi izbor leèenja bi mogao da umanji izglede za pojavu infarkta. No, mada se moraju nastaviti istraživanja, nauènici klinike u Klivlendu, iznose da bi analiza nivoa mijelo - peroksidaze mogla veæ iduæe godine da poène da se koristi.

XS
SM
MD
LG