Linkovi

Lamberto Dini “Oduvek bilo veoma teško održati Balkan na okupu“ - 2003-10-30


Potpredsednik italijanskog Senata i bivši premijer, Lamberto Dini, uèestvovao je ovih dana na konferenciji Instituta ”American Enterprise“ posveæenoj ustavu Evropske unije. Na kraju te konferencije, naša koleginica Jela Jevremoviæ zamolila je gospodina Dinija za kraæi razgovor. Dini se zalaže za što bržu izgradnju jedinstvene Evrope:

“Èesto govorim liderima 10 novih zemalja kandidata za uèlanjenje u Evropsku Uniji da nikako ne zaborave da njihova buduænost i buduænost njihove dece gotovo iskljuèivo zavisi od Evropske Unije. Ona ne zavisi od drugih saveza niti zbivanja u nekim dalekim zemljama, veæ leži tu, u Evropi. Za zemlje balkanskog podruèja je stoga od suštinske važnosti da preduzmu konstruktivan prilaz Evropi i nastave da ulažu napore za što brže približavanje Evropi i njenim demokratskim standardima. Oèigledno je da izgradnja Evrope ne može biti dovršena sve dok balkanske zemlje ne postanu èlanice Unije”.

Upitan da li bi Srbija i Crna gora odvojeno ili zajedno brže ušle u integracione procese, Dini je rekao da vidi mnogo više razloga za oèuvanje državne zajednice nego za njeno razdvajanje. A, ocenivši neuspelim nedavni sastanak Srba i kosovskih Alabanaca u Beèu, Dini je rekao da nema alternative otvaranju dijaloga:

“Potrebno je uspostaviti dijalog izmeðu dva entiteta. Jer, rezolucija Ujedinjenih nacija koja je usvojena nakon Rambujea i rata na Kosovu, samo donekle rešava odnose izmeðu dva entita. Okvir predviðen rezolucijom UN-a nije podjednako prihvatljiv Srbima i kosovskim Albancima. No, iako kosovski Albanci od poèetka žele samostalnost, rezolucijom to nije predviðeno. Za proglašenje nezavisnosti Kosova potrebna je ili saglasnost obe strane o tome, ili održavanje meðunarodne konfrerencije. U svakom sluèaju, prvi korak je otvaranje dijaloga. Pri tom, moram primetiti da je oduvek bilo veoma teško održati Balkan na okupu.”

Nakon Miloševiæevog odlaska sa vlasti, Evropljani gaje tople odnose prema Srbiji i Crnoj gori, i Unija se zalaže za što brže ukljuèivanje Srbije-Crne Gore u evropske integracione procese -- istièe Dini. No, iako saradnju sa Hagom ne vidi kao kljuèni preduslov za približavanje Evropi, Dinija zabrinjava neodluènost Beograda prema tribunalu:

“Uopšte nije jasno gledište sadašnja vlade u pogledu saradnje sa Hagom. Bivši premijer Zoran Ðinðiæ se jasno zalagao za predaju Miloševiæa Meðunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju. No, potpuno mi je nejasan stav sadašnje vlasti, posebno u pogledu predaje generala Mladiæa odgovornog za zloèine u Bosni. Potrebna je veæa odluènost. ”

XS
SM
MD
LG