Linkovi

Ramsfeld o novom Iraku - 2003-10-06


Sada, kada je Sadam Husein svrgnut s vlasti, postoji novi Irak. To je sada zemlja u kojoj dikatorov sin više ne može da odluèi da je izgubljena fudbalska utakmica zloèin za koji fudbaleri zaslužuju da budu muèeni i ubijeni. Danas, u novom Iraku, gotovo sve bolnice i univerziteti su ponovo otvoreni. Pet hiljada malih biznisa je otvoreno od oslobodjenja 1. maja. Postavljeni Vladajuæi savet je naimenovao novu vladu. Poèeo je proces donošenja novog ustava i zakazivanja slobodnih izbora. Preko tri hiljade otvorenih sudova razmatra sluèajeve i primenjuje zakon. Optuženi ljudi su u pritvoru radi sudjenja ili su oslobodjeni optužbi. Obuèava se nova iraèka vojska, dok preko èetrdeset hiljada iraèkih policajaca patrolira sa koalicionim vojnicima. Kako je ukazao amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld, cilj je da se pomogne Iraèanima da pomognu sebi.

“Nismo u Iraku da bismo se angažovali u izgradnji nacije. Naša misija je da pomognemo Iraèanima da izgrade vlastitu naciju. To mora da uradi sam narod, to se ne može dostaviti narodu, što, po mom mišjenju, predstavlja znaèajnu razliku.“

Dugoroèna stabilnost u Iraku, po Ramsfeldovim reèima, neæe biti uspostavljena prisustvom stranih snaga...nego razvojem efikasnih lokalnih institucija.

“Time se ne potcenjuju izazovi u Iraku. Strani teroristi, ostaci stranke Baas i kriminalci èine razne stvari u pokušaju da spreèe prelazak iraèkog naroda na demokratiju i možemo da oèekujemo da æe nastaviti da napadaju naše uspehe i hrabre Iraèane koji saradjuju sa nama. Ali, koalicione snage se suoèavaju sa tom pretnjom.“

Put koji predstoji nije lak. No, demokratski Irak , u središtu Bliskog istoka, biæe porazan za zagovornike ekstremne ideologije koji teže da preuzmu kontrolu u tom delu sveta. Kako je rekao sekretar za odbranu Ramsfeld, oporavak Iraka æe uzeti vremena, ali mi smo èvrsti. Irak bi mogao da postane model uspešnog prelaska sa tiranije na demokratiju i oslanjanje na sopstvene snage.

XS
SM
MD
LG