Linkovi

Vojna organizacija Evropske Unije - 2003-10-03


U Rimu se održava sastanak ministara odbrane Evropske Unije, na kojem æe biti razmotren kontroverzni plan o uspostavljanju vojne organizacije Evropske Unije, odvojene od NATO-a. Kako izveštava dopsinik Glasa Amerike Rodžer Vilkison, taj plan je stvorio podele unutar Evropske Unije, dok SAD smatraju da bi on mogao da ugrozi jedinstvo Atlantskog saveza.

Ideja o stvaranju odvojene vojne organizacije zemalja Evropske Unije izneta je u Aprilu kada su odnosi izmedju SAD i Evrope bili dosta zategnuti zbog razmimoilaženja u vezi sa ratom u Iraku. Protivnici rata - Francuska, Nemaèka, Belgija i Luksemburg, sugerisali su tada da bi Evropska Unija trebalo da ima posebnu vojnu komandu, odvojenu od NATO-a, za koji smatraju da je pod suviše velikim uticajem SAD. Ovaj predlog je povezan i sa željom EU da preuzme veæu ulogu u svetu - politièki i vojno. Ove godine EU je preuzela mirovnu operaciju u Makedoniji od NATO-a i uputila mirovne snage u kongoanski grad Bunia, u pokušaju da spreèi etnièko nasilje u tom podruèju. Mirovne snage UN su u medjuvremenu zamenile trupe EU. Unija takodje oèekuje da æe zameniti snage NATO-a u BiH, u odredjenom trenutku u buduænosti. Ipak, i dalje postoje sumnje u pogledu spremnosti EU da preuzima takve misije. Funkcioneri NATO-a istièu da, uprkos tome što imaju oko 2 miliona 800 hiljada muškaraca i žena pod oružjem, èlanice EU još uvek ne poseduju potrebne transportne avione i komunikacionu i logistièku opremu kojima bi poduprle svoje ambicije. Britanija je na èelu opozicije planu èetiri zemlje. Ona želi da Unija preuzme snažniju vojnu ulogu. ali smatra da treba da ostane vezana za NATO. Britanski funkcioneri ukazuju da bi odvojena organizacija za vojno planiranje EU predstavljala razbacivanje resursa pošto je Unija prošle godine postigla sporazum sa NATO-om koji joj omoguæuje da koristi institucije NATO-a za vojno planiranje. Italija, koja trenutno predsedava EU-om, predložila je da se organizuje grupa vojnih planera EU, koja bi se selila zajedno sa predsedništvom EU, umesto da se uspostavlja trajna organizacija za vojno planiranje. Medjutim, funkcioneri NATO-a navode da je cilj italijanskog predloga da se ublaže razlike u stavovima pojedinih zemalja èlanica i da se njime ne rešava kljuèno pitanje unapredjenja vojnih sposobnostri Evrope u periodu posle okonèanja Hladnog rata.

XS
SM
MD
LG