Linkovi

SAD treba da poprave imidž u arapskom svetu - 2003-10-02


Jedna visoka savetodavna komisija kaže da Sjedinjene Države treba dramatièno da poprave svoj imidž u javnosti kako bi uzvratile na, kako je reèeno, ”šokantan nivo“ neprijateljstva prema Americi u arapskom i muslimanskom svetu. Komisija izmedju ostalog preporuèuje da amerièku javnu diplomatiju poène da koordiniše nov predsednièki savetnik, koji bi bio i èlan kabineta. Iz Državnog sekretarijata izveštava dopisnik Glasa Amerike, Dejvid Golast.

13-èlana komisija sastavljena od bivših diplomata, nauènika i politièkih eksperata nije birala reèi u svom izveštaju, rekavši da je podrška Americi u muslimanskom svetu potpuno izgubljena i da je za promenu tog trenda potrebano dramatièno poveæanje sredstava i pažnje koji bi bili posveæeni tom problemu. Komisija se založila za reorganizaciju amerièkih nastojanja u oblasti informisanja, ukljuèujuæi osnivanje položaja specijalnog savetnika na nivou kabineta Bele kuæe, kome bi pomagao savetodavni odbor, radi koordinacije amerièkih radio-televizijskih emisija i drugih vrsta obraæanja stranoj javnosti. Predsednik komisije, penzionisani amerièki diplomata Edvard Ðereðijan rekao je da je finansiranje nastojanja u oblasti promovisanja i objašnjavanja amerièke politike, posle završetka Hladnog rata, svedeno na apsurdno nizak nivo.

”Mislim da ovo predstavlja alarm za Sjedinjene Države koje treba da se na efikasan naèin upuste u bitku za svoj imidž u svetu. Mi nismo dovoljno prisutni u tim dijalozima, razgovorima i debatama. Potrebne su nam strateške smernice iz Vašingtona. Treba nam bolja organizaciona struktura kod kuæe, a našim ljudima na terenu potrebna su sredstva i resursi za obavljanje tog posla.“

Edvard Ðereðijan, bivši amerièki ambasador u Siriji i Izraelu, nastojao je da umanji krivicu amerièke politike za opadanje amerièkog ugleda u muslimanskom svetu. On je rekao da Sjedinjene Države, na primer, igraju veoma važnu ulogu u rešavanju bliskoistoènog konflikta, ali da bi trebalo bolje da objašnjavaju sadržaj i kontekst tih nastojanja:

”Predsednik se zalaže za rešenje sa dve države - Palestinu i Izrael - jedne pored druge. Mislim da niko ne treba da se izvinjava zbog opšteg smera takve amerièke politike.“

Pored predloga o osnivanju položaja koordinatora u Beloj kuæi, komisija je predložila dramatièno poveæanje od 600 miliona dolara za budžet javne diplomatije, naroèito one usmerene ka arapskom i muslimanskom svetu, koja je prošle godine dobila svega 25 miliona dolara. U izveštaju se kritikuje nedostatak diplomata koji govore arapski jezik, koji bi na arapskim radio i televizijskim programima mogli da brane amerièku politiku. Komisija preporuèuje ubrzane programe za znatno poveæanje broja diplomata sa tom sposobnošæu. Što se tièe medjunarodnih radio-televizijskih emisija, komisija kaže da amerièka stanica Radio Sawa, koja emituje na arapskom jeziku, treba da ima jasniji cilj i da mora da pokaže da je u stanju da menja gledišta arapskih slušalaca prema Sjedinjenim Državama. Èlanovi komisije izrazili su sumnjièavost u pogledu efikasnosti planirane Bliskoistoène televizijske stanice koja bi delovala kao agencija amerièke vlade. Komisija se založila za alternativnu ideju o osnivanju jedne nezavisne korporacije, koja bi na podruèju Bliskog istoka distribuirala televizijske programe amerièkih komercijalnih televizijskih stanica.

XS
SM
MD
LG