Linkovi

Sloboda Iraka - 2003-10-01


Kao što je predsednik Džordž Buš nedavno rekao, posle osloboðenja, “iraèki narod se suoèava sa teškoæama i izazovima, poput svake druge zemlje koja kreæe stazom demokratije. Ipak, njegova buduænost obeæava dostojanstven i slobodan život, a to je sasvim razlièit svet od bedne i opake tiranije koju su znali. Širom Iraka”, rekao je predsednik Buš, “život se poboljšava zahvaljujuæi slobodi.” Uistinu, ima mnogo prièa o uspehu u posleratnom Iraku. Obnavljaju se škole. Otvaraju se iraèki univerziteti. Obnavljaju se vodovodi. Popravljaju se elektrièni i komunikacioni sistemi. Opštinska i seoska veæa ponovo dejstvuju. Banke daju kredite. Obuèavaju se i rasporeðuju nove policijske snage. Iraèki savet je imenovao 25-oèlani kabinet koji æe voditi iraèka ministarstva. Kako je istakao novoimenovani iraèki ministar elektroenergetike, Ajham Sameraj, Iraèani sada mogu da se izraze bez straha.

“Iraèani tokom proteklih pet meseci mogu slobodno da govore. Sada imamo gotovo 86 novina, dok smo pre rata imali svega tri ili èetiri lista, koji su svi bili pod kontrolom vlade. A ovih 86 listova ne kontroliše niko sem njihovih vlasnika”, objašnjava ministar Sameraj. Uprkos teškoæama koje dolaze sa osloboðenjem, iraèki ministar elektroenergetike tvrdi da narod u Iraku uživa u novopronaðenoj slobodi.

“Znamo da sada svaki Iraèanin može da ode i kupi sve što poželi. To je sloboda koja nam je nedostajala i koju smo dobili tokom proteklih pet meseci. Ako nam iraèki narod i Amerikanci budu pomogli tokom narednih godinu i po dana, imaæemo drugaèiji Irak, Irak koji æe pomoæi Sjedinjenim Državama i slobodnom svetu i celom komšiluku, jer æemo izgraditi demokratiju i Irak æe postati uzor za ceo Bliski istok i sve zemlje koje nas okružuju”, rekao je Ajham Sameraj. Prema reèima Pola Bremera, civilnog administratora u Iraku, “sloboda je važna. Važna je u Iraku isto koliko i u Montani, Kornvolu ili Indoneziji. Važno je da to imamo na umu i gledamo iznad pucanja i nestašice elektriène energije i setimo se svih prava koja danas Iraèani uživaju zahvaljujuæi pobedi koalicije nad tiranijom Sadama Huseina.”

XS
SM
MD
LG