Linkovi

U Vašingtonu preovladava gledište da je sazrelo vreme za razgovore - 2003-09-26


Za komentar o reagovanju Vašingtona na najavljeni pocetak dijaloga izmedju Beograda i Pristine obratili smo se savetniku Komisije za evropsku bezbednost i saradnju u Predstavnièkom domu amerièkog Kongresa, Robertu Handu. Sa njim je razgovarao naš kolega Branko Mikašinoviæ:

“Èinjenica da su SAD kao èlan Kontakt grupe podržale plan šefa misije UN na Kosovu, Harija Hokerija, o zapoèinjanju dijaloga Beograd - Priština polovinom iduæeg meseca u Beèu, pokazuje da amerièka administracija zvanièno podržava ovu ideju. Naravno, u Vašingotnu imate i druga gledišta, ukljuèujuæi Kongres, koji bi radije stavio veæi naglasak na pitanje kao što je konaèni status Kosova. Ipak, u Vašingtonu preovladava gledište da je sazrelo vreme za razgovore. Ti razgvori bi na poèetku trebalo da budu usredsredjeni na praktièna, odnosno tehnièka pitanja. Ali ako govorite o energiji ili saobraæaju, ili pak o ljudskim pravima, nestalim osobama i povratku izbeglica -- što je u domenu naše komisije -- sve su to fundamentalna pitanja o kojima treba razgovarati”.

Da li æe ispunjavanje ”standarda” biti preduslov za suštinske razgovore o “konaènom statusu” Kosova?

“Èlanice Kontakt grupe i dalje ostaju pri stavu “standardi” pre “statusa”, pošto ne žele da pregovori skrenu sa koloseka, ako se ishitreno pokrene pitanje konaènog statusa. Kao analitièar ne želim da kategorièno kažem da bi ispunjavanja ovog ili onog uslova dovelo do razgovora o konaènom statusu, ali jasno je da je u interesu rukovodstva na Kosovu da ispuni uslove medjunarodne zajednice bez obzira na pitanje statusa. U svakom sluèaju, da bi razgovori o konaènom statusu poèeli potrebno je ispuniti što veæi broj uslova, kojima bi se ispunili traženi ”stanadardi.” To bi bilo u interesu svih strana”.

Kakva bi mogla da bude uloga Kontakt grupe na pregovorima?

“Kontakt grupa æe verovatno uèestvovati dosta aktivno u nekim od radnih grupa, što æe zavisiti od pojedinaènih zemalja. Oèekujem da æe SAD, kao i neke druge èlanice Kontakt grupe, biti aktivno angažovane u svim aspektima pregovora. Bez obzira na razlike u gledištma o drugim spoljnopolitièkim pitanjima, a možda upravo zbog tih razlika, nadamo se velikoj saradnji medju zemljama èlanicama i debati o principijelnim pitanjima, što ukljuèuje povratak izbeglica, nestale osobe i zajednièke ciljeve u domenu ekonomije i regionalne stabilnosti“.

I na kraju, koja druga pitanja na Kosovu izazivaju zabrinutost u Helšinskoj komisiji?

“Tokom proteklih nekoliko godina naši prioriteti na Kosovu su bili da se usredsredimo na pitanja izbeglica i njihov povratak, ne samo Srba i Roma, veæ i Albanaca, koji su raseljeni. Nedavno je za našu komisiju postalo prioritetno pitanje, koje ima podršku i našeg predsednika, kongresmena Krisa Smita -- pitanje nestalih osoba. Mi smo o tome veæ održali jedan pretres u Kongresu i nadali se da održimo još jedan, ali smo bili spreèeni zbog loših vremenskih uslova. U svakom sluèaju i dalje smo veoma zainteresovani za pitanje nestalih osoba i povratak izbeglica, što se odnosi na sve strane, nestale Srbe, Rome i Albance. Nastojimo da se ustanove èinjenice i èlanovima porodica nestalih osoba dostave potrebni podaci o sudbini njihovih voljenih“.

XS
SM
MD
LG