Linkovi

Kongres o kradji identiteta - 2003-09-10


Na pretresu pred senatskim Odborom za finansije, funkcioneri Inspekcijske kancelarije amerièkog Kongresa svedoèili su o tome kako su tajni agenti te kongresne agencije za otkrivanje nepravilnosti dobili vozaèke dozvole u osam država koristeæi lažne identitete. Robert Krejmer, direktor Odeljenja za specijalne istrage, rekao je da u velikom broju sluèajeva državni službenici nisu uoèili da su podneta dokumenta bila lažna. U sluèajevima kada su službenici Saobraæajnih odeljenja za izdavanje dozvola smatrali da su dokumenta bila sumnjiva, ta dokumenta nisu bila zaplenjena i podnosioci molbi nisu predati policiji.

”Otkrili smo da je unutrašnja bezbednost ranjiva kad je u pitanju lažni identitet. Ukoliko ne preduzmemo nešto pojedinci koji nameravaju da nam uèine nažao mogu lako da iskoriste tu ranjivost u svoju korist.“

Nekolicina od 19 otmièara koji su avionima udarili u Svetski trgovinski centar i Pentagon 11. septembra 2001. godine, ilegalno je došla do svojih vozaèkih dozvola. Senatski Odbor za finansije je takodje saslušao izlaganje Jusufa Hmimše, marokanskog gradjanina, koji je opisao kako je kupovao i prodavao lažne liène isprave pre 11. septembra. Hmimša je priznao presupe i sada èeka da mu bude izreèena kazna u Detroitu, gde je svedoèio protiv èetvorice muškaraca koji su optuženi za pripadništvo jednoj teroristièkoj ”uspavanoj æeliji“. Trojica od njih su proglašena krivim za uèešæe u teroristièkoj zaveri ili za falsifikovanje dokumenata, dok je èetvrti oslobodjen. Na pitanja demokratskog senatora Maksa Baukusa iz Montane, Hmimša, èije lice je bilo zaklonjeno od novinara, isprièao je kako je lako dobiti lažna dokumenta, i u Sjedinjenim Državama i inostranstvu:

”U inostranstvu to je veoma lako. Samo treba da imate pravu vezu. Možete dobiti bilo koji pasoš: francuski, italijanski ili bilo koji drugi evropski pasoš. U Sjedinjenim Državama je ista stvar. Treba da imate prave veze. Možete da dobijete krštenicu ili kartu socijalnog osiguranja neke osobe koja je ne koristi ili koja je umrla.“

Predsedavajuæi Odbora Èarls Grasli, republikanac iz Ajove, izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog onoga što je èuo:

”Ovo su bile veoma uznemirujuæe izjave. Mislim da to pokazuje da smo još uvek ranjivi na lažna dokumenta i identitet, što sa svoje strane znaèi, da smo još uvek ranjivi na terorizam.“

Podsekretar za unutrašnju bezbednosti Asa Haèison rekao je da se agencije za sprovodjenje zakona intenzivno bave tim problemima.

XS
SM
MD
LG