Linkovi

Nuklearne ambicijama iranske vlade - 2003-09-07


Upravni odbor Meðunarodne agencije za atomsku energiju sastaæe se sutra u Beèu da bi razmotrio pitanje nuklearnog programa Irana i kompromisnu rezoluciju kojom bi se od iranske vlade zahtevalo da podnese puni izveštaj o svom nuklearnom programu. Da bi takva rezolucija bila usvojena, potrebna je podrška kako zapadnih tako i zemalja pokreta nesvrstanih, èiji je èlan Iran. O tome javlja iz Beèa dopisnica Glasa Amerike, Melani Sali:

Upravni odbor guvernera Meðunarodne agencije za atomsku energiju poèeæe èetvorodnevni sastanak na kojem æe biti razmatran novi izveštaj o nuklearnim ambicijama iranske vlade. Administracija predsednika Buša sumnjièi iransku vladu da nastoji da proizvede nuklearno oružje, te stoga želi da Meðunarodna agencija za atomsku energiju usvoji rezoluciju kojom bi se od iranske vlade zahtevalo da podnese pun izveštaj o svom nuklearnom programu i dozvoli nenajavljene meðunarodne nuklearne inspekcije. Meðutim, meðu 35 èlanova upravnog odobra pomenute agencije 15 su predstavnici poketa nesvrstanih zemalja kojem pripadaju zemlje poput Kube, Sudana koje je amerièka vlada stavila na spisak zemalja koje sponzorišu meðunarodni terorizam. No, sadašnji predsedavajuæi zemalja nesvrstanog pokreta u Upravnom odboru Meðunarodne agencije za atomsku energiju, malezijski ambasador Husein Hanif koji kaže da nesvrstani poket podstièe zemlje da potpišu dodatni protokol, koji pedviða opsežnije inspekcije.

“Oduvek naglašavamo da je zemlje koje poseduju obimnije nuklearne programe za mirnodopsku upotrebu treba da potpišu i prihvate dodatni protokol. I zaista, prilièan broj èlanica pokreta nesvrstanih zemalja je veæ potpisalo takve protokola i za to se zalaže i nesvrstani pokret.”

Hanif takoðe izražava razumevanje za zahtev iranske vlade da pre nego što potpiše takav protokol, da joj se garantuje zaštita suverenosti Irana. Meðutim, zapadne diplomate ukazuju da nije moguæe pregovarati o tom protokolu, koji je jednak za sve. Oni ujedno navode da dodatni bi protokol mogao da bude od koristi samo u buduænosti i da se ne može retroaktivno primenjivati jer Iran prikriva dosadašnje mere. Diplomatski izvori takoðe istièu da sve veæi broj nesvrstanih zemalja nije mirno zbog iranskih nuklearnih aktivnosti. Nedavne probe u Iranu, ukazuju strane diplomate, nisu logiène ukoliko iza njih ne stoji želja Irana postane nova nuklearna sila. Po oceni posmatraèa, upravni odbor Meðunarodne agencije za atomsku energiju æe verovatno usvojiti rezoluciju kojom se apeluje na Iran da se hitno povinuje meðunarodnim obavezama i u potpunosti saraðuje sa meðunarodnim nuklearnim inspekcijskim timovima, kako bi se mogao pripremiti novi izveštaj za sastanak u novembru. Iranska vlada tvrdi da nema šta da krije, jer je nuklearni program namenjen proizvodnji elektriène energije.

XS
SM
MD
LG