Linkovi

Rekonstrukcija  Iraka - 2003-08-15


Amerièki administrator u Iraku Pol Bremer je prošlog meseca tokom posete Vašingtonu naveo tri najpreèa cilja koalicije u rekonstrukciji Iraka.

“Danas smo suoèeni sa tri izazova u Iraku: bezbednosæu zemlje, postavljanjem ekonomije na put prosperiteta i izgradnjom temelja suverene, demokratske vlade. “

Više od tri meseca po okonèanju glavnih borbi, bezbednost je i dalje prioritetna za veæinu Iraèana. No, to nije sve. Sociolog Fondacije Ujedinjenih nacija Džohana Mendelson-Forman ukazuje da se mora uraditi mnogo više tokom sledeæih nekoliko meseci da se ne bi izgubila podrška Iraèana.

“Pored bržeg usspostavljanja bezbednosti, potrebno je obezbediti zapošljavanje. Potrebna je socijalno -ekonomska obnova , koja poèinje od osnove - poput vraæanja ljudi na posao u ministarstvima, plaæanja i držanja bivših vojnika u kasarnama dok ne budu demobilisani. Mnogo toga nije rešeno jer se smatralo da æe se ljudi jednostavno vratiti na posao i nastaviti život pod novom vladom. To se oèigledno nije dogodilo.“

Medjutim, Pol Bremer je izneo gledište u nedavnom intervjuu Glasu Amerike da se osnovne usluge poboljšavaju u Iraku.

“ Sadašnja dostava elektriène energije iznosi sedamdeset pet odsto predratne, što znaèi da je deset puta veæa od one koju smo zatekli po ulasku u Irak. Struje sada ima u trajanju od 15 do 18 sati dnevno u veæem delu zemlje. Nadamo se da æemo se vratiti na predratni nivo do kraja septembra.“

Bremer je, meðutim, priznao da to još uvek ne zadovoljava u celosti potrebe dvadeset pet miliona iraèkih stanovnika. Usled Sadamovog lošeg voðenja ekonomije, nema odgovarajuæe energetske strukture èija popravka - po Bremerovim reèima - zahteva mnogo vremena i novca. Socilolog Džohana Mendelson -Forman smatra da je deo problema u lošem komuniciranju izmeðu Iraèana i ekipe za rekonstrukciju. Po njenom mišljenju, potrebno je da koaliciona ekipa objasni ono što radi i blagoveremno izveštava lokalni živalj o nestašicama struje i pijaæe vode, èak i o tome gde mogu da naðu preko potreban propan i druge potrepštine. “ Potrebno je da se komunikacije sa Iraèanima prošire i konsoliduju; ali, nažalost, do toga nije došlo, što je jedan od velikih nedostataka operacije. Poznato mi je da se preduzimaju napori da se ta greška ispravi, ali smatram da još uvek nismo potpuno pridobili Iraèane baš zbog nedaæa sa komuniciranjem.“

Obe misije za utvrðivanje èinjeniènog stanja preporuèile su decentralizaciju koalicione vlasti na praktièni lokalni nivo da bi se regionalnim savetima i samim Iraèanima omougæilo da brže reaguju na svoje potrebe. Ekipa Džohane Mendelson-Forman se slaže da je rekonstrukcija opsežan poduhvat i da æe trajati od pet od sedam godina--mnogo duže nego što je koaliciona vlast prvobitno predvidela. Mendelson-Morganova veruje da bi amerièka vlada trebalo da internacionalizuje napor da bi se delila odgovornost, sredstva i talenat potrebni za reknstrukciju Iraka. Donatorska konferencija je zakazana za oktobar. Mendelson-Formanova takoðe naglašava važnost bliske saradnje sa Ujedinjenim nacijama koje, po njenim reèima, mogu da ponude Iraku priznanje i meðunarodnu legitimnost potrebne da bi ponovo zauzeo mesto u svetskoj politièkoj areni.

XS
SM
MD
LG