Linkovi

Najavljeno zatvaranje ”SIMIK“ kuæa u RS - 2002-08-07


”SIMIK program, projekt putem kojeg su multinacionalne vojne snage u Bosni i Hercegovini osvarivale civilno-vojnu saradnju uskoro æe biti rasformiran,“ upoznao je danas ovdašnju javnost portparol Multinacionalne divizije SFOR, sektor jugo-zapad, sa komandom u Ramiæima kraj Banjaluke, kapetan Džon Kopard. SIMIK kuæe bile su svojevrsni centri multinacionalnih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini i prva organzovana moguænost za lokalno stanovništvo oba entiteta da ima kontakte sa brojnim inostranim nevladinim i humanitarnim organizacijama. ”SIMIK kuæe su inicirale i realizovale brojne akcije i projekte civilno - vojne saradnje, koju æe SFOR nastaviti bez obzira na planirano zatvaranje SIMIK kuæa,“ dodao je kapetan Kopard i nastavio:

"Jedan od slijedeæih SIMIK, odnosno civinlno-vojnih projekata je sveèano otvaranje objekta Udruženja slijepih u Banjaluci, 9. avgusta. Nakon toga na redu je puštanje u pogon remontovane vodovodne instalacije u prijedorskom Gerijastrijskom centru 13. avgusta. SFOR je organizovao i realizovao oba ova projekta, a sredstva u iznosu od oko 40 hiljada konvertibilnih maraka obezbijedila je Holandska vlada" izjavio je kapetan Kopard.

Brojni projekti civilno-vojne saradnje kroz program SIMIK kuæa omoguæili su obnovljanje i modernizaciju lokalnih putnih mreža, realizovani su brojni su zahvati na obnovi i revitalizaciji infrastrukture, posebno vodovoda i kanalizacije, a materijalno su pomagani i projekti lokalnih humanitarnih organizacija, posebno gerijatrijskih, socijalno-zdravstvenih i institucija djeèije zaštite. Navedimo kao primjer, banjaluèki Dom za nezbrinutu djecu "Rada Vranješeviæ", koji je kroz jedan SIMIK projekt dobio potpuno opremljeno novo otvoreno igralište, vrijedno više desetina hiljada maraka, što je najbolja ilustracija znaèaja brojnih dosadašnjih projekata civilno-vojne saradnje SFOR realizovane putem SIMIK kuæa.

XS
SM
MD
LG