Linkovi

Amerièki senator Džordž Vojnoviæ o amerièkom angažovanju na Balkanu - 2002-06-11


Dž.V.: Kao što znate veæ duže vreme izražavam zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava na Kosovu, odnosno èinjenice da pripadnici nacionalnih manjima nemaju pravo slobode kretanja. Govori se da se ne usudjuju da izadju iz svojih kuæa da bi kupili namirnice, da mora da ih prati konvoj naoružanih mirovnih snaga da bi se snabdeli osnovnim potrepštinama. Takodje je dovedena u pitanje bezbednost srpskih manastira na Kosovu.

BM: Da li se po vašoj proceni situacija na Kosovu donekle poboljšala ?

Dž.V.: Sitaucija se poboljšala. Rugova i Redžepi shatavju da je veoma važno za njihovu buduènost da stvarno uèine sve što mogu na planu poštovanja ljudskih prava. Èini mi se da je postignut mali, neznatan progres u oblasti slobode kretanja. Oseæa se manji pritisak, recimo, u životu manastirskog bratstva. Mere bezbednosti nisu tako jake kao sto su bile u prošlosti. U Prištini, na primer, postoji nešto veæa sloboda kretanja za Srbe. Ali -- mora se ostvariti daleko veæi napredak! Impresionirala me je predanost generala Valentina i predstavnika OEBS-a na Kosovu obnovi gradjanskih prava i slobode kretanja, što je preko potrebno za normalan život.

B.M.: Šta su predstavnici kosovskih Srba u razgovoru sa vama naznaèili kao glavne probleme sa kojima su suoèeni?

Dž.V.: Njihova glavna zabrinutost odnosi se na sloboda kretanja, zaštitu manastira, moguænosti zapošljavanja i veæeg prisustva u rukovodeæim strukturama. Oni žele da imaju više uticaja na procese odluèivanja na Kosovu. Uoèio sam malo više optimizma nego što pre dve godine, ali i zabrinutost u odnosu na konaèno razrešenje situacije u Kosovskoj Mitrovici, koja je neka vrsta vojnog logora u kojem Srbi u albanskom delu i Albanci u srpskom delu grada imaju vrlo ogranièenu slobodu kretanja.

B.M.: Kako tumaèite sve uèestalije indikacije u javnosti o povlaèenju amerièkih i NATO vojnika sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine?

Dž.V.: Mislim da ljudi koji razumeju tamošnju situaciju zastupaju gledište da je veoma važno da održimo naše prisustvo na Balkanu, ne samo u vojnom nego i u politièkom smislu. Èak i Evropljani veruju da bi povlaèenje Amerikanca, vojno ili politièko, moglo da destabilizuje to podruèje. Takvo mišljenje preovladava u NATO-u, u našem Državnom sekretarijatu, a i u Evropskoj uniji. Smatra se da smo na Balkanu zajedno, da zajedno treba da ostanemo i da je naše vojno prisustvo na Kosovu potrebno. Amerièka vojna baza “Bondstil” nije sagradjena za kratkoroènu upotrebu, vec za daleko duži vremenski period i verovatno spada medju najmodernije vojne baze. General Valentin, koji komanduje snagama Kfora, takodje shvata važnost tog prisustva u regionu da bi se postigao progres u domenu slobode kretanja, ljudskih prava, povratka izbeglica i poštovanja privatne svojine. Sto se tice Bosne, veæina ljudi još uvek smatra da je prisustvo naših snaga veoma važno, mada, verujem, da u Bosni preovladava mišljenje da bi Evropska unija trebalo da preuzme veæu ulogu. Dugoroènije gledano, SAD i Evropljani smatraju da æe vremenom Evropska unija morati da preuzme glavnu odgovornost za Balkan, s obizrom na staratešku važnost tog regiona za Evropu, mada se ukazuje na nužnost prisustva SAD, barem u neposrednoj buduènosti.

XS
SM
MD
LG